Byggfag opplæringskontoret Telemark betjener lærlinger for medlemsbedriftene. Kontoret admistrerer opplæringen for lærlingene, er aktiv i forhold til oppfølging, kursing, og er med sin erfaring et bindeledd mellom offentlige etater og bedrifter/lærlinger.

Byggfag opplæringskontoret Telemark er en medlemstiftelse, og det er medlemsbedriftene som «eier» oss. Alle styremedlemmer er representanter fra medlemsbedriftene. Kontoret skal som stiftelse ikke gå med profitt, vårt mål er kun å skape balanse mellom kontorets inntekter og kostnadene ved å betjene lærlinger og bedrifter.

Hvilke fordeler har et opplæringssamarbeid?

 • Et nettverk av lærebedrifter i samme bransje kan få en effektiviseringsgevinst av opplæringssamarbeidet, samtidig som opplæringen kan bli bedre og mer variert.
 • Et kontor kan få til fleksible løsninger bl.a. ved utplassering, teorikurs, instruktive kurs og samlinger i perioder med lite arbeid.
 • Bedrifter med ensidig produksjon/kompetanse kan, i samarbeid med andre bedrifter, tilby tilfredsstillende opplæring
 • Et kontor kan ta seg av alt det administrative arbeidet med lærlingen og sørge for den faglige oppfølgingen av den enkelte lærling.
 • Et kontor gir ofte et bedre grunnlag for å utvikle samarbeidet mellom skole og arbeidsliv. Slikt samarbeid kan bidra til bedre formidling til læreplass og bedre organisering av eventuell ekstra teoriundervisning for lærlingene og større gjennomslagskraft overfor samfunnet for øvrig.
 • Bedre gjensidig kontakt mellom skolen og bedriftene vil kunne skape større forståelse og sammenheng mellom opplæringen i skole og bedrift. Kontoret kan på denne måten sette sitt preg på skolen med alternative forslag til opplæring og skoletilbud.
 • Kontoret kan ordne opp dersom det oppstår konflikt mellom lærling og bedrift. Omplassering i annen bedrift i tilfelle permitteringer eller oppsigelser er lettere å få til i et nettverkssamarbeid av denne art.

Kontoret kan:

 • Lette ansettelsesprosedyre for lærebedriftene:  – Intervju – Siling
 • Lette adm.arb. for lærebedriftene:  – Kontrakter – Lånesøknader – Fagprøver, osv.
 • Følge opp opplæringskravene:  – Læreplaner – Opplæringsbøker – Besøk hos bedriftene – Kursvirksomhet – Ev. omplassering
 • Drive aktivt rekrutteringsarbeid:  – Skoler – Media
 • Næringspolitisk arbeid:  – Off. myndigheter – Oppdragsgivere – Media
 • Medlemsservice (i samarbeid med bransjeorganisasjonene) – Juridiske problemstillinger – Bedriftsinterne kurs – Etterutdanning av fagarbeidere

Oppgavene til opplæringskontoret

 • Tar seg av kontakten med Yrkesopplæringsnemnda på vegne av bedriften.
 • Inngår lærekontrakt med lærlingene og sørger for at alle nødvendige dokumenter følger med til Yrkesopplæringsnemnda for godkjenning av kontrakten.
 • Melder lærlingen opp til avsluttende fag-/svenneprøve i rett tid og sørger for at nødvendig dokumentasjon følger oppmeldingen.
 • Gjennomgår læreplanen sammen med bedrift, og bistår om ønskelig med støtte til utarbeidelse og tilrettelegging av intern opplæringsplan i bedriften.
 • Sørger, sammen med bedriften(e), for omplassering av lærling om nødvendig for oppfyllelse av læreplanens krav.
 • Følger opp læreplan, intern opplæringsplan og opplæringsbok i henhold til de krav som er satt for oppmelding for fag-/svenneprøve.
 • Bistår om ønskelig for tilrettelegging av teoritilbud til lærlinger som har behov for dette i henhold til læreplanen.
 • Holder bedriftene og lærlingene oppdatert på gjeldende bestemmelser for lærlingordningen.
 • Forholder seg ellers til opplæringskontorets vedtekter og de vedtak som til enhver tid er fastsatt av styret og/eller årsmøtet.

Oppgavene til bedriften

 • Har arbeidsgiveransvaret og betaler avtalt lønn og feriepenger til lærlingen samt holder lærlingen trygdet og forsikret i læretiden i henhold til lover og forskrifter.
 • Skal ved omplassering av lærling, for å oppfylle læreplanen eller grunnet driftsinnskrenkninger, overholde de forpliktelser som er beskrevet i punktet ovenfor i hele læretiden. Dette gjelder den bedrift hvor opplæringen startet. De involverte bedriftene kommer selv til enighet om eventuell fordeling av blant annet lønnsutgifter. Lærlingtilskuddene overføres alltid til bedriftene på bakgrunn av den tid lærlingen faktisk har vært i den enkelte bedrift.
 • Gir lærlingen opplæring av faglig kompetente instruktører i henhold til læreplan og bedriftstilpasset opplæringsplan for faget. Dette kan medføre at lærlingen må utveksles mellom bedrifter i perioder. Slik utveksling skal i størst mulig grad være avtalt på forhånd før lærekontrakt inngås.
 • Gir lærlingen fri til å delta i nødvendig teoriopplæring og betaler for nødvendig teoriopplæring utover VK I. Nødvendig materiell betales av bedrift.
 • Sørger for at lærlingen fører opplæringsbok og attesterer denne samt at opplæringskontoret gis anledning til oppfølging av lærling og dokumentasjon som skal være med oppmeldingen.
 • Gir umiddelbar beskjed til opplæringskontoret ved problemer eller avbrudd i læretiden.
 • Forholder seg til gjeldende bestemmelser for lærlingordningen. Forholder seg ellers til opplæringskontorets vedtekter og de vedtak som til enhver tid er fastsatt av styret og/eller årsmøtet.

Orientering

Byggfag opplæringskontoret Telemark holder til på Klosterøya i Skien. Her er det i tillegg 9 andre opplæringskontor foruten NHO Telemark. Vi har et godt og nært samarbeid.

Byggfag opplæringskontoret Telemark tegner lærekontrakter på vegne av bedriftene og bistår med planlegging, koordinering og oppfølging av fagopplæringen. Byggfag bistår også ved formidling av lærlingen og er et bindeledd mellom Fagopplæringskontoret og medlemsbedriftene.

Byggfag opplæringskontoret Telemark har som formål å være et samarbeidsorgan for bedrifter i bygg- tekniske bygg- og trearbeidsfag i Telemark, og ønsker derfor å tilby sine tjenester til bedrifter som måtte være interessert i et samarbeid.

Når det gjelder tilleggsteorien som ligger i bedriftsdelen, så ordner kontoret med denne uten ekstra kostnader. Kontoret satser på at lærlingene tar ansvar for egen læring, og har i denne forbindelsen utarbeidet arbeidsoppgaver som lærlingene skal gjøre i samarbeid med Byggfag. I den forbindelsen får lærlingene utdelt informasjonshefter som underbygger oppgavene.