Om oss

Byggfag sine oppgaver

Byggfag opplæringskontoret Telemark betjener lærlinger for medlemsbedriftene. Kontoret admistrerer opplæringen for lærlingene, er aktiv i forhold til oppfølging, kursing, og er med sin erfaring et bindeledd mellom offentlige etater og bedrifter/lærlinger.

Stuktur

Byggfag opplæringskontoret Telemark er en medlemstiftelse, og det er medlemsbedriftene som "eier" oss. Alle styremedlemmer er representanter fra medlemsbedriftene. Kontoret skal som stiftelse ikke gå med profitt, vårt mål er kun å skape balanse mellom kontorets inntekter og kostnadene ved å betjene lærlinger og bedrifter.

Hvilke fordeler har et opplæringssamarbeid?

 • Et nettverk av lærebedrifter i samme bransje kan få en effektiviseringsgevinst av opplæringssamarbeidet, samtidig som opplæringen kan bli bedre og mer variert.
 • Et kontor kan få til fleksible løsninger bl.a. ved utplassering, teorikurs, instruktive kurs og samlinger i perioder med lite arbeid.
 • Bedrifter med ensidig produksjon/kompetanse kan, i samarbeid med andre bedrifter, tilby tilfredsstillende opplæring
 • Et kontor kan ta seg av alt det administrative arbeidet med lærlingen og sørge for den faglige oppfølgingen av den enkelte lærling.
 • Et kontor gir ofte et bedre grunnlag for å utvikle samarbeidet mellom skole og arbeidsliv. Slikt samarbeid kan bidra til bedre formidling til læreplass og bedre organisering av eventuell ekstra teoriundervisning for lærlingene og større gjennomslagskraft overfor samfunnet for øvrig.
 • Bedre gjensidig kontakt mellom skolen og bedriftene vil kunne skape større forståelse og sammenheng mellom opplæringen i skole og bedrift. Kontoret kan på denne måten sette sitt preg på skolen med alternative forslag til opplæring og skoletilbud.
 • Kontoret kan ordne opp dersom det oppstår konflikt mellom lærling og bedrift. Omplassering i annen bedrift i tilfelle permitteringer eller oppsigelser er lettere å få til i et nettverkssamarbeid av denne art.

Kontoret kan:

 • Lette ansettelsesprosedyre for lærebedriftene:  – Intervju - Siling
 • Lette adm.arb. for lærebedriftene:  – Kontrakter – Lånesøknader – Fagprøver, osv.
 • Følge opp opplæringskravene:  – Læreplaner – Opplæringsbøker – Besøk hos bedriftene – Kursvirksomhet – Ev. omplassering
 • Drive aktivt rekrutteringsarbeid:  – Skoler - Media
 • Næringspolitisk arbeid:  – Off. myndigheter – Oppdragsgivere - Media
 • Medlemsservice (i samarbeid med bransjeorganisasjonene) – Juridiske problemstillinger – Bedriftsinterne kurs – Etterutdanning av fagarbeidere

Fordeling av oppgaver og orientering| Mer